Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Czarna – Pasikurowice

 

Zakres prac

Wykonawca odpowiada za kompleksową realizację inwestycji. Oznacza to, że jest zobligowany do:

1. Zrealizowania wszystkich prac projektowych i formalno-prawnych.

2. Budowy odcinka napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej o napięciu 400 kV – na trasie od słupa 90 istniejącej linii Czarna – Pasikurowice (zlokalizowanego w gminie Ruja) do SE Pasikurowice. Tor północny nowobudowanej linii zostanie połączony z pozostałym odcinkiem istniejącego toru 400 kV od słupa nr 90 do SE Czarna, w celu stworzenia relacji Czarna – Pasikurowice. Tor południowy zostanie połączony z torem południowym budowanego w tym samym czasie odcinka napowietrznej dwutorowej linii 400 kV Mikułowa – Czarna.

3. Modernizacji istniejącego i nieprzebudowywanego odcinka linii 400 kV (od SE Czarna do słupa 90 w gminie Ruja). Prace w tej części inwestycji obejmą przede wszystkim wymianę przewodu odgromowego.

4. Rozbiórki istniejącej od 1963 r. linii 400 kV Czarna – Pasikurowice na odcinku od słupa 90 w gminie Ruja do SE Pasikurowice po wybudowaniu nowej linii. Inwestycja zostanie zrealizowana do 2020 roku.Budowa linii 400 kV Czarna – Pasikurowice jest współfinansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 jako część projektu "Budowa linii Czarna – Pasikurowice wraz z rozbudową stacji w tym ciągu liniowym", na realizację którego PSE SA podpisały w grudniu 2017 roku umowę o dofinansowanie.

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Eltel Networks Olsztyn S.A.        Elfeko S.A.