Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Czarna – Pasikurowice

 

PSE publikują piąty zintegrowany raport wpływu

Zintegrowany raport wpływu PSE przedstawia całościowy wpływ działalności spółki na gospodarkę oraz finanse publiczne, środowisko naturalne, otoczenie społeczne i pracowników. Raport ukazuje też stopień realizacji strategii biznesowej spółki na lata 2020-2030, w tym kierunki działań oraz inicjatywy z obszaru odpowiedzialnego biznesu. Dokument opisuje również podejście operatora do wyzwań, przed którymi stoi spółka i cały sektor elektroenergetyczny. 


– Kierunki i zakres rozwoju PSE wyznacza sukcesywnie wdrażana strategia organizacji do 2030 roku. Jest ona spójna z wizją nowoczesnego rynku energii elektrycznej i zakłada m.in. wzmocnienie bezpieczeństwa cybernetycznego oraz rozwój usług uodporniających nasz system elektroenergetyczny na zakłócenia, które mogłyby wpływać na jego niezawodną i stabilną pracę. Strategia koncentruje się także na przygotowaniu i wdrożeniu organizacji do nowej, nałożonej ustawowo na PSE roli Operatora Informacji Rynku Energii – podkreśla Eryk Kłossowski, prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych.


W świetle dynamicznych zmian zachodzących w naszym otoczeniu – zarówno prawnych, gospodarczych, jak i geopolitycznych - wnikliwie analizujemy różne scenariusze i podejmujemy inicjatywy, których celem jest mitygacja ryzyka zakłócenia dostaw energii elektrycznej i wzmacnianie bezpieczeństwa Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Rozwijamy także narzędzia wspierające bilansowanie systemu, co jest istotne zwłaszcza w obliczu narastającego kryzysu energetycznego. O skuteczności takiego podejścia świadczy utrzymanie wysokich wskaźników niezawodności pracy systemu. Jak co roku są one opisane w naszym raporcie wpływu– dodaje prezes PSE.


Wpływ gospodarczy i społeczny działalności PSE

W 2021 r. bezpośrednia wartość dodana wytworzona przez PSE w sektorze elektroenergetycznym wyniosła 3,04 mld zł. Łączna wartość dodana dla krajowej gospodarki wygenerowana przez spółkę to blisko 12 mld zł ─ o 82 proc. więcej niż w 2020 r. Tak znacząca różnica jest efektem wdrożenia rynku mocy. PSE odprowadziły do budżetów gmin prawie 327,5 mln zł podatków. Działalność spółki przyczyniła się do utrzymania w Polsce ponad 39 tys. miejsc pracy.

– Niezmiennie priorytetem PSE jest dbałość o obecne i przyszłe pokolenia, środowisko naturalne i klimat oraz bezpieczeństwo energetyczne kraju. Niezbędne do tego jest prowadzenie inwestycji w rozwój sieci przesyłowe, co jest jednym z naszych kluczowych celów– mówi Ada Konczalska, dyrektor Departamentu Komunikacji PSE. – Nowoczesna i zaawansowana technologicznie sieć wzmocni niezawodność dostaw energii elektrycznej do wszystkich regionów kraju i umożliwi wyprowadzenie mocy z nowych źródeł wytwarzania, w tym morskich farm wiatrowych. Wśród planowanych zadań jest m.in. budowa połączenia północ-południe w technologii najwyższych napięć prądu stałego (HVDC)– dodaje.

W latach 2023-2036 PSE planują przeznaczyć na inwestycje infrastrukturalne ok. 36 mld zł.


Ślad węglowy

Wyliczenie śladu węglowego spółki w 2021 r. poszerzono o kolejne kategorie emisji gazów cieplarnianych. Według metody market-based (dla której stosuje się wskaźniki emisji specyficzne dla branży) odnotowano redukcję emisji o 19 proc. w stosunku do 2017 r., gdy wielkość emisji wyliczono po raz pierwszy. W porównaniu do 2020 r. nastąpił wzrost o 8 proc. Na wielkość emisji w dużym stopniu wpływa proces przesyłu energii elektrycznej, nierozerwalnie związany ze stratami energii. Rok 2021 był rekordowy dla spółki pod względem przepływów energii w sieci – liczony rok do roku wzrost energii wprowadzonej wyniósł 12 proc. Dzięki inwestycjom w infrastrukturę sieciową i modernizacji urządzeń, rekordowe przepływy nie wpłynęły znacząco na wskaźnik strat, który osiągnął poziom 1,47 proc.

– Wyliczenie śladu węglowego poszerzyliśmy o dodatkowe kategorie z zakresu emisji pośrednich. Dążymy do coraz dokładniejszej identyfikacji działań, które PSE mogą podjąć na rzecz ograniczania swojego wpływu na klimat. Dodatkowo w raporcie przedstawiliśmy wyliczenia ekspertów PSE wskaźników wynikających z taksonomii, czyli systemu umożliwiającego jednolitą klasyfikację działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Chcemy dobrze przygotować się do procesu raportowania w kolejnych latach, gdy obowiązek publikacji tych danych zostanie nałożony na naszą spółkę – podkreśla Małgorzata Jachimowska-Noworyta, pełnomocnik Zarządu ds. Zrównoważonego Rozwoju.

Raport jest dostępny na stronie internetowej: https://raport.pse.pl.

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Eltel Networks Olsztyn S.A.        Elfeko S.A.