Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Czarna – Pasikurowice

 

Inwestycja celu publicznego

Przez inwestycję celu publicznego rozumie się zadania prowadzone na szczeblu lokalnym (gminnym), ponadlokalnym (powiatowym i wojewódzkim) oraz krajowym (obejmującym również inwestycje międzynarodowe i ponadregionalne), które realizują cele wymienione w art. 6 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 1997 Nr 115 poz. 741 - tekst ujednolicony do pobrania tutaj).


Z ustawy można dowiedzieć się, że inwestycje celu publicznego to m.in.: „budowa i utrzymywanie (…) przewodów i urządzeń służących do przesyłania (…) energii elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń”. Budowa linii 400 kV Czarna – Pasikurowice jest inwestycją celu publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Oznacza to między innymi szereg udogodnień w przepisach prawa, które regulują realizację tego typu przedsięwzięć.

Inwestycję uwzględniono  również w Wykazie strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, stanowiącym załącznik do Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (tekst ustawy do pobrania tutaj). Na mocy nowych przepisów, Wykonawcy odpowiedzialni za realizację przedsięwzięć wymienionych we wspomnianym załączniku, będą mogli korzystać z przyspieszonej ścieżki pozyskiwania niezbędnych decyzji i zezwoleń, które usprawnią realizację inwestycji.Budowa linii 400 kV Czarna – Pasikurowice jest współfinansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 jako część projektu "Budowa linii Czarna – Pasikurowice wraz z rozbudową stacji w tym ciągu liniowym", na realizację którego PSE SA podpisały w grudniu 2017 roku umowę o dofinansowanie.
INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Eltel Networks Olsztyn S.A.        Elfeko S.A.