Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Czarna – Pasikurowice

 

Harmonogram inwestycji

Inwestycję rozpoczyna się od przygotowania propozycji trasy linii. Następnie z jej przebiegiem zapoznają się przedstawiciele społeczności lokalnych. Tak ważne inwestycje powinny znaleźć się w dokumentach planistycznych gmin. W dalszej kolejności rozpoczyna się więc procedura uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które muszą pozostawać w zgodzie ze studiami uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Procesowi temu towarzyszą konsultacje z mieszkańcami. W ich toku rozpatrywane są uwagi zgłaszane do projektu. Przyjęcie studium i planu miejscowego kończy fazę procedur planistycznych. Zgodność podjętych uchwał z prawem sprawdza jeszcze wojewoda.


Ważnym elementem niezbędnym do rozpoczęcia budowy jest uzyskanie tak zwanej decyzji środowiskowej. Wydanie takiego dokumentu dla linii 400 kV jest poprzedzone szczegółową i długotrwałą procedurą oceny jej oddziaływania na środowisko. Już sam projekt linii podlega szczegółowej weryfikacji, której dokonuje Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.


Ponieważ linia przechodzić będzie m.in. przez nieruchomości prywatnych właścicieli, Wykonawca prowadzi z nimi rozmowy, których celem jest uzyskanie zgody na budowę linii. Szczegóły tego procesu opisano opisano tutaj.

Budowa linii 400 kV Czarna – Pasikurowice jest współfinansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 jako część projektu "Budowa linii Czarna – Pasikurowice wraz z rozbudową stacji w tym ciągu liniowym", na realizację którego PSE SA podpisały w grudniu 2017 roku umowę o dofinansowanie.

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Eltel Networks Olsztyn S.A.        Elfeko S.A.