Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Czarna – Pasikurowice

 

Współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej

Budowa linii 400 kV Czarna – Pasikurowice jest współfinansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 jako część projektu „Budowa linii Czarna – Pasikurowice wraz z rozbudową stacji w tym ciągu liniowym”, na realizację którego PSE SA podpisały w grudniu 2017 roku umowę o dofinansowanie.

Dofinansowanie:

Umowa o dofinansowanie została podpisana z Ministerstwem Energii w dniu 29 grudnia 2017 r.

Kwota dofinansowania przyznana w ramach umowy o dofinansowanie to ok. 136,8 mln zł.

Łączna wartość inwestycji szacowana jest na ok. 228,6 mln zł.

Cel:

Stworzenie infrastruktury umożliwiającej przyłączenie do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego Odnawialnych Źródeł Energii oraz zwiększającej bezpieczeństwo dostaw energii.

Efekty:

W ramach projektu budowana jest linia 400 kV Czarna - Pasikurowice. Szacowana długość linii wyniesie około 83 km (w tym budowa nowej linii – ok. 50 km, a wymiana przewodu odgromowego ok. 33 km). Planowana trasa przebiega przez obszar 10 gmin województwa dolnośląskiego.

Ponadto rozbudowywana będzie stacja 440/110 kV Pasikurowice, w ramach której przewiduje się wykonanie prac w zakresie rozdzielni 400 kV, rozdzielni 110 kV, potrzeb własnych, obwodów wtórnych, łączności, telekomunikacji i teleinformatyki, infrastruktury oraz zakup i montaż autotransformatora.

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Eltel Networks Olsztyn S.A.        Elfeko S.A.